Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho a vstupeniek na workshopy a přednášky a predaj kníh v elektronickom obchode na internetovej stránke www.veronikapcova.sk

Predávajúci:
Paramo s.r.o.

Miesto podnikania:
Štefánikova 10, 902 01 Pezinok
IČO: 46 829 245
DIČ: 2023626297
Predávajúci nie je platcom DPH.
Bankové spojenie: VÚB Banka, SK84 8330 0000 0020 0032 4530

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 84678/B I. Všeobecné ustanovenia
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.veronikapcova.sk.

Tieto obchodné podmienky platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke www.veronikapcova.sk a sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na tejto webovej stránke.
Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. OBJEDNÁVKA PRODUKTU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci objednáva tovar ponúkaný predávajúcim elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom e-shopu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, kontaktné údaje), presný popis tovaru, množstvo objednávaného tovaru a adresa miesta dodania tovaru (ak je rozdielna s adresou bydliska/sídla).

Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“). Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. V prípade nedoručenia potvrdenia o objednávke kúpna zmluva nevzniká.

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

LICENČNÉ PODMIENKY

A) Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

B) Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.

C) Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

3. CENA PRODUKTOV

Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru vrátane DPH. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Výška poštovného a balného je už zarátaná v cene produktu. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov, s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné odo dňa ich zverejnenia na www.veronikapcova.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek bez udania dôvodu pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že vznikne táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba za objednaný tovar je možná prevodným príkazom. Tovar sa expeduje až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho. Fyzický tovar zasiela predávajúci prostredníctvom služieb sprostredkovateľa. K hodnote objednávky je pripočítané poštovné vo výške uverejnenej na stránke www.veronikapcova.sk. Spoločne so zasielaným tovarom obdrží zákazník súčasne aj faktúru ako daňový doklad.

6. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota pri knihách, on-line produktoch, prednáškách a workshopoch nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim, najneskôr do 7 dní od uhradenia kúpnej ceny.

Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom alebo informácie o priebehu. Dňom nasledujúcom po dni doručenia on-line produktov a vstupeniek začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol produkt zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: info@veronikapcova.sk

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oprávneného oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Na on-line programy zakúpené prostredníctvom internetového obchodu www.veronikapcova.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

8. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSŤ

Zákazník získava pri kúpe tovaru vo vzťahu k vadám tovaru zakúpenému na webovej stránke www.veronikapcova.sk záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky na emailovej adrese predávajúceho info@veronikapcova.sk. Rovnaká adresa je určená taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k uzavretej zmluve. Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu on-line produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.

Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu on-line produktu ako produktu bez vady, má kupujúci právo na výmenu on-line produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.
Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Pri prevzatí fyzického tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný tovar prezrieť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru je povinný reklamáciu bezodkladne nahlásiť predávajúcemu, najneskôr však do troch dní. Ak kupujúci zistí, že tovar je poškodený, vadný, nefunkčný alebo nepoužiteľný uplatní reklamáciu, najneskôr však do troch pracovných dní. Predávajúci má na vybavenie reklamácie lehotu 30 dní.

V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti peniaze. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia tovaru.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť nasledovné údaje: identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, kontakt), adresu miesta, kde bol tovar dodaný a adresu miesta kam má byť vymenený tovar dodaný, v prípade výmeny tovaru, číslo objednávky, dátum prevzatia kupujúcim, číslo bankového účtu kupujúceho. K reklamácii musí byť priložený daňový doklad o kúpe tovaru – faktúra alebo doklad z virtuálnej registračnej poklade (ďalej len „daňový doklad“) a reklamovaný tovar. Ak k daňovému dokladu a reklamácii nie je priložený reklamovaný tovar, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

Pri uplatňovaní reklamácie musí kupujúci predložiť originálny daňový doklad, tovar nesmie byť viditeľne fyzicky poškodený alebo niesť viditeľné znaky používania, tovar musí obsahovať všetky súčasti tak, ako bol zo strany predávajúceho predaný.

Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje taká reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

Kupujúci je oprávnený podať vo vzťahu k ponuke a predajom výrobkov Predávajúcim sťažnosť na orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P.O.BOX 29.

9. RIEŠENIE SPOROV

Spor medzi kupujúcim a predávajúcim možno okrem súdnej cesty riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy Riešenia sporov online (RSO). https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci zaručuje všetkým svojim zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných zákazníkom pri realizácii služieb poskytovaných predávajúcim. Súčasne vyhlasuje, že údaje poskytnuté zákazníkom budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke. Predpokladom odoslania objednávky je udelenie súhlasu s podmienkami spracúvania osobných údajov predávajúcim.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.veronikapcova.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Predpokladom odoslania objednávky je udelenie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami.

Korešpondenčnou adresou predávajúceho je:
Paramo s.r.o.
Štefánikova 10
902 01 Pezinok

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.4.2021