Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Obchodná spoločnosť Paramo s. r. o., so sídlom Štefánikova 10, 902 01 Pezinok, IČO 46 829 245 (ďalej len „Obchodná spoločnosť“), je prevádzkovateľom webovej stránky www.veronikapcova.sk (ďalej len „Webová stránka“). Obchodná spoločnosť chráni súkromie všetkých užívateľov (návštevníkov) Webovej stránky a dbá na vysokú ochranu osobných údajov jej užívateľov.

Vo veci ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov môžete Obchodnú spoločnosť kontaktovať prostredníctvom emailu: info@veronikapcova.sk alebo poštou na adrese sídla.

Nakoľko Obchodná spoločnosť pri plnení svojho predmetu činnosti nevyhnutne spracúva Osobné údaje, má podľa definície stanovenej v čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOÚ) postavenie Prevádzkovateľa.

V nadväznosti na GDPR a ZoOOÚ, Obchodná spoločnosť prijala na základe čl. 30 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 24 ods. 2 GDPR (internú) Smernicu o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Smernica“), ktorou zabezpečuje uplatňovanie primeraných technických a organizačných opatrení pre spracúvanie osobných údajov pri realizácii svojej činnosti a v rámci samotnej existencie a prevádzky Obchodnej spoločnosti. Prílohou uvedenej Smernice sú Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov (ďalej len „Zásady“), ktoré sú spracúvané v zmysle Smernice osobitne aj vo vzťahu k ochrane súkromia a ochrane osobných údajov na Webovej stránke.

Webová stránka je verejne prístupná bez toho, aby musel užívateľ poskytnúť svojej osobné údaje. Avšak na niektoré služby, ktoré Webová stránka umožňuje, sa môžu vzťahovať výnimky, ktoré slúžia na informovanie užívateľa Webovej stránky o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov je Obchodná spoločnosť oprávnená poskytnúť ich tretej osobe, a to buď na základe Vášho súhlasu alebo na inom právnom základe (napr. plnenie zákonnej povinnosti).

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail a celé meno nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (Napr. Zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru atď.)
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newsletterov.
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú.
 • ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
 • pokročilý marketing – iba na základe súhlasu, vám môžeme zasielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku a iných sociálnych sieťach. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Mailer Lite

facebook

Google

Účtovnícka firma: Ing. Andrej Richnák, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, 02/32310557info@panuctovnik.sk

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie  spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Obchodná spoločnosť cezhraničný prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľa.

Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov v rámci objednávky

Obchodná spoločnosť prevádzkuje na doméne www.veronikapcova.sk eshop. Predpokladom zaslania objednávky je poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, telefónne číslo a email. Predpokladom úspešného zaslania objednávky vrátane osobných údajov je udelenie súhlasu s týmito zásadami formou aktívneho označenia (zakliknutia) príslušného tlačidla. Účelom spracúvania osobných údajov v zmysle týchto Zásad je realizácia predmetu činnosti Obchodnej spoločnosti, najmä vybavenie objednávky realizovanej prostredníctvom webovej stránky www.veronikapcova.sk a súvisiaca komunikácia.

Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov).

Osoba, ktorá udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa týchto Zásad má právo odvolať súhlas odoslaním elektronickej správy (e-mailu) s touto požiadavkou na adresu info@veronikapcova.sk.

Ak Obchodná spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu fyzickej osoby, a táto fyzická osoba v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR odvolá súhlas, na základe ktorého Obchodná spoločnosť toto spracúvanie vykonáva, Obchodná spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vymazať tie osobné údaje, na ktoré sa odvolanie súhlasu vzťahuje. Uvedené však platí len vtedy, ak pre Obchodnú spoločnosť neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, vo vzťahu ku spracúvaniu ktorých fyzická osoba svoj súhlas odvolala.

Obchodná spoločnosť je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené aj vtedy, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré Obchodná spoločnosť sleduje, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v rámci oprávneného záujmu Obchodnej spoločnosti, môže voči takémuto spracúvaniu namietať v zmysle čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.

Súhlasy udelené podľa týchto Zásad sa zároveň považujú za súhlasy na účely priameho marketingu podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, za predpokladu vyjadrenia súhlasu formou „kliknutia“ príslušného tlačidla.

Súhlasy udelené podľa týchto Zásad sa zároveň považujú za súhlasy na účely šírenia reklamy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, za predpokladu vyjadrenia súhlasu formou „zakliknutia“ príslušného tlačidla.

V prípade udelenia súhlasu osobou mladšou ako 16 rokov, táto osoba vyhlasuje, že disponuje súhlasom nositeľa rodičovských práv a povinností na spracúvanie jej osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle týchto Zásad a že vie tento súhlas Obchodnej spoločnosti kedykoľvek preukázať.

Ak Obchodná spoločnosť disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, môžu byť tieto údaje spájané s informáciami o aktivitách užívateľa na Webovej stránke. Osobné údaje uvedené v týchto Zásadách uchováva Obchodná spoločnosť, kým trvá účel ich spracovania.

Práva dotknutých osôb

Fyzická osoba, o ktorej Obchodná spoločnosť spracúva osobné údaje (ďalej len „Dotknutá osoba“) si môže voči Obchodnej spoločnosti uplatňovať práva v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu garantovanom GDPR a ZoOOÚ, a to najmä: a) právo na prístup k Osobným údajom, vrátane práva na poskytnutie informácií podľa čl. 15 ods. 1 GDPR, práva získať prístup k osobným údajom spracúvaným Obchodnou spoločnosťou a práva na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, b) právo na opravu v zmysle čl. 16 GDPR, c) právo na vymazanie a zabudnutie v zmysle čl. 17 GDPR, d) právo na obmedzenie spracúvania v zmysle čl. 18 GDPR, e) právo na prenosnosť v zmysle čl. 20 GDPR, f) právo odvolať súhlas, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu v zmysle čl. 7 GDPR, g) právo namietať v zmysle čl. 21 GDPR, ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely oprávnených záujmov Obchodnej spoločnosti, vrátane priameho marketingu, h) právo na sťažnosť.

Uvedené práva si môže Dotknutá osoba uplatniť voči Obchodnej spoločnosti na základe osobitnej žiadosti. Pri akejkoľvek žiadosti je Obchodná spoločnosť povinná identifikovať Dotknutú osobu v súlade s ustanoveniami čl. 12 GDPR. Obchodná spoločnosť nie je povinná konať na základe žiadosti Dotknutej osoby, až do kým nie je jednoznačne overená totožnosť Dotknutej osoby. Dotknuté osoby sa môžu na Obchodnú spoločnosť obrátiť osobne, písomne, elektronicky alebo telefonicky. Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 GDPR je jeden mesiac od doručenia žiadosti, pričom, ak v momente doručenia žiadosti totožnosť Dotknutej osoby nie je úspešne overená, mesačná lehota začína plynúť až od úspešného overenia totožnosti Dotknutej osoby.

Kontaktné údaje Obchodnej spoločnosti za účelom uplatnenia práv v zmysle GDPR:
Poštová adresa: Paramo s. r. o., Štefánikova 10, 902 01 Pezinok
E-mailová adresa: info@veronikapcova.sk

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Zmeny zásad ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto Zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej Webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.